Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Områdebestyrelsens arbejde.

Områdebestyrelsen og forældreråd i område Skærbæk

Områdebestyrelsen udgør den samlede, fælles bestyrelse for de under dagtilbuddet hørende filialer. 

Helt overordnet er områdebestyrelsens opgave følgende:
•    At fastsætte principper for daginstitutionens arbejde.
•    At fastsætte principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem
•    At fastsætte principper for anvendelsen af en budgetramme for daginstitutionen inden for de rammer og eventuelle prioriterede indsatser, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

I forbindelse med indførelse af den styrkede pædagogiske læreplan skal områdebestyrelsen inddrages i:
•    Udarbejdelsen, evalueringen af og opfølgningen på denne. 
•    Daginstitutionens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til skole og fritidstilbud.

Områdebestyrelsen består af forældrerepræsentanter fra alle filialer der hører under område Skærbæk, samt 2 medarbejderrepræsentanter. Forældrene bliver valgt på forældremøder i den enkelte filial, man er valgt for en 2 årig periode. Medarbejderrepræsentanter vælges på fælles personalemøde i området.

Områdebestyrelsen i område Skærbæk har besluttet, at der skal etableres forældreråd i hver enkelt filial – det er områdebestyrelsen, der har beføjelse til at træffe denne beslutning. Valg til forældreråd finder ligeledes sted på forældremøde i den enkelte filial. 

Forældreråd kan af områdebestyrelsen gives diverse beføjelser. Dog ikke økonomiske og personalemæssige forhold.

Forældrerådene drøfter forhold vedrørende en bestemt filial, hvorimod områdebestyrelsen varetager hele områdets interesser. Der er samarbejde mellem områdebestyrelsen og forældrerådene. Det kan være i form af punkter, områdebestyrelsen gerne vil have forældrerådene til at drøfte, så der kommer holdninger, meninger og inputs ind ude fra alle institutioner, der er med til at kvalificere en beslutning. Ligeledes kan der opstå et emne eller andet i et forældreråd, som man ønsker drøftet eller taget stilling til i områdebestyrelsen.